نمایشگر یک مطلب

نام و نام خانوادگی مسئول واحد: 

تحصیلات: 

شماره تماس: 

شرح وظایف:

- طراحی روش های اجرایی حفاظت از اطلاعات خصوصی بیماران

- فراهم سازی زمینه برقراری و تداوم ارتباط و همکاری بین مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی

- استفاده از کدگذاری در پزشکی و روش های نوین ذخیره سازی و بازیابی داده های پزشکی

- سازماندهی ، ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات بهداشتی و درمانی براساس استانداردهای مورد عمل

- نظارت بر گردآوری داده ها – پردازش- توزیع اطلاعات بهداشتی و درمانی

- نظارت بر ارزیابی واحدهای مدارک پزشکی از جهت ساختار (پرسنل- تجهیزات- فضای فیزیکی) و فرآیند (مستندسازی) فرآیند کار استاندارد

- کدگذاری بیماری ها، اعمال جراحی و اقدامات درمانی و تهیه اندکس مربوطه براساس استانداردهای جهانی

- بررسی برگ خلاصه پرونده جهت اختصاص کد تشخیص اصلی از روی کتب مرجع

- بررسی برگ گزارش عمل جراحی (برای بیماران که اقدام جراحی در مورد آنها صورت گرفته است).

- اختصاص کد تشخیص از روی برگ گزارش عمل جراحی براساس کتب مرجع

- اختصاص کد اقدام جراحی از روی برگ گزارش عمل جراحی براساس کتب مرجع

- تهیه و تنظیم امار روزانه، ماهانه و سالانه از بیماران بستری و مرخص شده و آمار مرگ و میر مراجعین به کلینیک ها و پاراکلینیک ها به منظور تجزیه و تحلیل خدمات درمانی ارائه شده

- بررسی های لازم جهت بهبود روش کار، فرم های مدارک پزشکی وسایل و امکانات مربوط به مدارک پزشکی

 

- همکاری در استقرار و کاربرد سیستم مدیریت سلامت(HIS)

 

- تنظیم اوراق پرونده براساس استانداردهای موجود و پوشه گذاری و شماره زنی پرونده ها

- انجام امور بایگانی پرونده ها براساس روش تعیین شده

- پاسخ به مکاتبات مربوط به پزشکی قانونی و ارگان های دیگر با استفاده از پرونده بیماران

- شرکت فعال در دوره های کاراموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندی های شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله

 

- مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه