تاسیسات

نام و نام خانوادگی:محسن عبدی                    مسئول تاسیسات بیمارستان امام خمینی(ره)

تحصیلات:کاردانی برق

شماره تماس: 46332211