تجهیزات پزشکی

نام و نام خانوادگی:

تحصیلات: 

شماره تماس: 46332211 - داخلی:221

 
شرح وظایف:

- بررسی نیازهای تجهیزات مراکز

- پیگیری و تشکیل ماهیانه کمیته تجهیزات پزشکی با حضور اعضاء

- نظارت بر خرید تجهیزات پزشکی مرکز اعم از مصرفی و غیرمصرفی مطابق با آیین نامه مالی معاملاتی دانشکده

- کنترل و مطابقت تجهیزات پزشکی خریداری شده از شرکت ها با اصل فاکتور در زمان تحویل

- حضور در زمان نصب و آموزش تجهیزات پزشکی خریداری شده

- بازدید منظم از تجهیزات پزشکی کلیه بخش های بیمارستان

- انجام تعمیرات اولیه تجهیزات پزشکی پایه در مراکز

- نظارت و پیگیری بر انجام کالیبراسیون و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی مرکز

- به روزرسانی شناسنامه تجهیزات پزشکی مطابق با انتظارات و درخواست - کارشناس ستادی اداره تجهیزات پزشکی (درج اطلاعات خرید تعمیرات – کالیبراسیون – قرارداد نگهداشت و ...)

- الزام به شرکت در کارگاه های آموزشی تجهیزات پزشکی برگزار شده توسط اداره تجهیزات پزشکی دانشکده

- نظارت بر نحوه صحیح قراردادهای منعقد شده تجهیزات پزشکی اعم از خرید، نگهداشت، کالیبراسیون و ...

- بازدید از تجهیزات پزشکی اسقاطی مرکز و تأیید اولیه قبل از ارسال به دانشکده

- همکاری با سوپروایزر آموزشی بیمارستان جهت استخراج نیازهای آموزش تجهیزات پزشکی و برنامه ریزی جهت آموزش پرسنل

- بازدید روزانه از سایت imed.ir و اخذ آخرین اخبار و اطلاعیه ها و در صورت نیاز اطلاع رسانی به مدیریت و پزشکان

- بازدید از فروشگاه های عرضه تجهیزات و ارسال فرم بازدیدها به اداره تجهیزات پزشکی دانشکده (مختص شهرستان)

- نظارت بر حسن اجرای طرح ثبت تجهیزات پزشکی

- لزوم اطلاع از آخرین دستورالعمل های آیین نامه مالی- معاملاتی ابلاغ شده دانشکده