تدارکات

نام و نام خانوادگی مسئول واحد: مسئول تدارکات بیمارستان

تحصیلات:

شماره تماس: 46332211 – داخلی 

 

شرح وظایف:

- رسیدگی به اسناد فاکتورهای خریداری شده توسط کارپرداز

- نظارت بر اجناس خریداری شده توسط کارپرداز از نظر کمیته کیفیت ضمن مقایسه با اجناس مورد تقاضا

- تهیه و تنظیم اسناد

- انجام هرنوع کار دیگری که به شغل مربوط می باشد.