حسابداری

سرپرست امور مالی بیمارستان

سید محسن موسوی

تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت دولتی

تلفن تماس:46332211 داخلی :210
شرح وظایف :
- سرپرستی عملیات حسابداری در بیمارستان
- نظارت بر رعایت مقررات و موازین مالی در امور حسابداری بیمارستان
- نظارت بر ثبت اسناد و دفتر داری مالی بیمارستان
- حصول اطمینان از وصول درآمدهای بیمارستان از محل حق معالجه بیماران و استفاده از سرویسهای بیمارستان
- نظارت بر نگهداری حساب بیماران سرپایی و بستری
- امضاء و کنترل چک های صادره از حسابداری بیمارستان
- همکاری با مقامات بیمارستان در پیشنهاد بودجه بیمارستان
- نظارت بر تهیه گزارشات مالی ماهیانه و بیلان سالیانه بیمارستان
- انجام هر نوع کار دیگری که به شغل مربوط باشد.