نمایشگر یک مطلب

سرپرست بیمارستان امام خمینی(ره)

دکتر  عباس شمسی

تحصیلات : پزشک عمومی