نمایشگر یک مطلب

سرپرست بیمارستان امام خمینی(ره)

دکتر ابوذر صباغی

تحصیلات : پزشک عمومی