شابکا چیست ؟  

شابکا یا «شناسگر استاندارد بین المللی کتابخانه ها»، کد دوازده رقمی منحصر به فردی است که به تک تک کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی تخصیص می یابد.

علاوه بر تسهیل ارتباط و همکاری بین کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی در موارد زیر نیز مورد استفاده قرار می گیرد:

ارتباط با ناشران و کارگزاران در سطح ملی و بین المللی  / امانت مدارک و تبادل اطلاعات بین کتابخانه ای در سطح ملی و بین المللی / تهیه فهرستگان های ملی و بین المللی

اشتراک منابع کتابخانه ای / شناسایی منحصر به فرد در شبکه جهانی.

کتابخانه ملی ایران عهده دار ثبت شناسگر استاندارد بین المللی کتابخانه ها در ایران است و برطبق استانداردبین المللی ایزو ۱۵۵۱۱ می تواند شناسگرهای معتبر بین المللی را برای کتابخانه های ایران تعیین کند.

شابکا کتابخانه بیمارستان امام خمینی (ره): IR-۲۰۳۰۵۰۰۰۴

جهت جستجوی کتابخانه های ایران در کتابخانه ملی اینجا کلیک کنید.