نمایشگر یک مطلب

نام و نام خانوادگی مسئول واحد: 

شماره تماس: 

 


شرح وظایف :

نظارت بر کارهای اداری بخش پذیرش بیماران ، درمانگاه و اتفاقات در بیمارستان

نظارت در تهیه خرید و تحویل ملزومات و تقسیم آن بین بخشهای واحد

همکاری در تنظیم بودجه پیشنهادی واحد متبوعه

تماس با مسئولان امور اداری دانشکده برای حفظ هماهنگی در امور مرتبط

تهیه گزارشات مربوط به فعالیت های خدماتی و اداری واحد و ذکر نارسائیها و مشکلات به مقام مافوق

نظارت بر انجام امور مربوط به انتظامات

نظارت بر انجام امور مربوط به نگهداری و نظافت ساختمان و تاسیسات آن

تعیین محل کار خدمتگزاران

تهیه پیش نویس های مربوط در موارد لزوم

راهنمایی و دادن تعلیمات لازم به کارکنان تحت سرپرستی و مراقبت در حسن انجام وظایف محوله به آن

نظارت بر انجام اقداماتی که به منظور حفظ و حراست ساختمانها و تاسیسات صورت می گیرد

نظارت بر انجام خدمات عمومی ساختمانها از قبیل سوخت ، روشنایی ، تلفن و غیره

تهیه گزارشات لازم

انجام هر نوع کار دیگری که به شغل مربوط باشد.