نمایشگر یک مطلب

منشور اخلاقی رفتاری کارکنان

ما کارکنان بیمارستان امام خمینی (ره)  بر این باوریم که همراه با کلیه مدیران و پزشکان ،خدمتگزار ملت در عرصه درمان و بهداشت می باشیم. ما اصول رفتاری و ارزش های اخلاقی زیر را باور داشته و برای تحقق و نهادینه شدن آن از هیچ کوششی دریغ نخواهیم نمود:

۱)   باور به فرهنگ دینی و ملی و پیروی از آن در گفتار و رفتار خود و در ارتباط با همکاران، پزشکان و بیماران با تاکید بر رعایت تقوا، عدالت، عزت و اعتدال.

۲)   پایبندی به ارزش های اخلاقی در ارتباطات و تعاملات فردی و سازمانی با توجه به سه اصل: صمیمیت، صداقت و صراحت.

۳)   رعایت احترام، ادب و متانت نسبت به بیماران، همکاران و به ویژه پیشکسوتان و پایبندی به فرهنگ  نقدپذیری، پاسخگویی، مسئولیت پذیری و اعتماد متقابل.

۴)   پایبندی به فرهنگ کار و تلاش در عرصه خدمت بهداشت و درمان به مردم و جلب رضایت بیماران، ذینفعان و ارباب رجوع.

۵)   مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری و تشریک مساعی در راستای تحقق اهداف بیمارستان و اجرای برنامه های آن.

۶)   و تبعیض در تعاملات و ارتباطات کاری و حفظ اطلاعات و اسرار سازمانی.

۷)   الزام به اجرای صحیح و به موقع تعهدات و احساس مسئولیت و تعلق نسبت به حرفه و سازمان و ایجاد توازن بین منافع فردی و سازمانی یا اولویت دهی به منافع سازمانی.

۸)   توجه به جایگاه بیمارستان و رعایت الزامات، ملاحظات، نقش ها و مسئولیت های قانونی در رابطه با کلیه عوامل ذیربط و ذینفعان بیمارستان.

۹)   ارتقاء و توسعه تجربه و دانش سازمانی به عنوان سرمایه بیمارستان و به اشتراک گذاشتن آن با همکاران، مدیران، پزشکان و کلیه ذینفعان در چارچوب ضوابط بیمارستان.

۱۰)   ارزش نهادن به زمان و وقت شناسی در انجام فعالیت ها و تعهدات و پاس داشتن حقوق و وقت همکاران، بیماران و ارباب رجوع.

۱۱)   رعایت نظم، انضباط و پیراستگی محیط کار و آراستگی پوشش ظاهری مطابق با فرهنگ اسلامی و قوانین بیمارستان.