نمایشگر یک مطلب

نام و نام خانوادگی : سید محسن موسوی سرپرست امور مالی بیمارستان

تحصیلات: 
ایمیل: 
تلفن تماس:46332211 داخلی :210
 
 
شرح وظایف :
- سرپرستی عملیات حسابداری در بیمارستان ، دانشکده
- نظارت بر رعایت مقررات و موازین مالی در امور حسابداری بیمارستان
- نظارت بر ثبت اسناد و دفتر داری مالی بیمارستان
- حصول اطمینان از وصول درآمدهای بیمارستان از محل حق معالجه بیماران و استفاده از سرویسهای بیمارستان
- نظارت بر نگهداری حساب بیماران سرپایی و بستری
- امضاء و کنترل چک های صادره از حسابداری بیمارستان
- همکاری با مقامات بیمارستان در پیشنهاد بودجه بیمارستان
- نظارت بر تهیه گزارشات مالی ماهیانه و بیلان سالیانه بیمارستان
- انجام هر نوع کار دیگری که به شغل مربوط باشد.