معرفی کتابداران

کارکنان:

مسئول کتابخانه: زهرا کریمی آذر، کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

آدرس پست الکترونیکی: karimiazr@khomeinums.ac.ir

تلفن تماس: 08646221534 داخلی 104

 

کتابدار بخش امانت: اعظم عطاری، کارشناس پرستاری

آدرس پست الکترونیک:

تلفن تماس: 08646332211 داخلی 300