انتشار ویرایش ۲۰۱۹ گزارش استنادی مجلات

انتشار ویرایش ۲۰۱۹ گزارش استنادی مجلات

انتشار ویرایش ۲۰۱۹ گزارش استنادی مجلات

ویرایش ۲۰۱۹ گزارش استنادی مجلات (JCR) مجموعه Web of Science از سوی موسسه Clarivate Analatic منتشر شد. در این ویرایش جدیدترین مقادیر ضریب تاثیر مجلات بر پایه استنادات ۲۰۱۸ محاسبه شده استبالاترین ضریب تاثیر  مربوط به مجله ی CA-Cancer journal for clinicians  با مقدار  ۲۲۳/۶۷۹ است. از بین مجلات ایرانی، مجله International Journal of Health Policy and Management  ضریب تاثیر ۴/۴۸۵ را کسب نموده است. پژوهشگران می توانند با مراجعه به بانک اطلاعاتی Journal Scitation Report  در پایگاه استنادی  Web Of Science از جدیدترین مقادیر ضریب تاثیر مجلات حوزه تخصصی مورد علاقه خود مطلع شوندhttps://jcr.clarivate.com