نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تیم مدیریت بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان خمین

مدیر داخلی بیمارستان  محمود کاظمی - کارشناس پرستاری مترون بیمارستان  فاطمه مرادی فرد - کارشناس  پرستاری