دوازدهمین کنگره پرستاری اورولوزی

دوازدهمین کنگره پرستاری اورولوزی

دوازدهمین کنگره پرستاری اورولوزی

برگزارکننده: انجمن اورولوژی ایران

زمان برگزاری: 29 خرداد الی 1 تیر 1397
ارسال مقالات: 25 اسفند 1396
مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

همایش همزمان: بیست و یکمین کنگره انجمن اورولوژی ایران

سایت همایش