نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ریاست

دکتر محمد رضا امیر بیگلو
سرپرست بیمارستان امام خمینی (ره)
تلفن مستقیم بیمارستان امام خمینی13- 46332211