نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت بیمارستان

محمود کاظمی                                  

 مدیریت بیمارستان امام خمینی (ره)

 کارشناس پرستاری

شرح وظایف مدیریت بیمارستان

 مسئولیت و نظارت کامل و هماهنگی امور اداری و مالی بیمارستان .

 انتخاب مسئول مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان .

 هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب بیمارستان .

 هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای تجهیزات پزشکی و تاسیسات بیمارستان ، بخشهای اداری ، مالی ، بالینی ، پزشکی و ...

 شرکت در جلسات هیات رئیسه ، تحویل اداری ، آموزش ، کمیته های بیمارستانی و غیره .

 تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن .

 کسب خط مشی و دستورالعمل اجرایی و برنامه کلی از رئیس بیمارستان .

 تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستان .

 تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و مشکلات واحدهای بیمارستان همراه با ارائه پیشنهاد – راه حل مناسب جهت ریاست بیمارستان.

 نظارت کلی به چگونگی مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه ها .

 ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیتها و عملیات کلیه واحدهای تحت سرپرستی .

 تقسیم فعالیتها بین مسئولان واحدهای تحت سرپرستی و ارائه آموزش و رهنمایی آنان .

 ایجاد تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت افزایش انگیزه در کارکنان تحت امر و تشویق و تنبیه کارکنان .

 نظارت بر نحوه عملکرد کلیه واحدهای تحت سرپرستی .

 شرکت در جلسات مربوط به امور بیمارستانها از طرف ستاد مرکزی و معاونتهای دانشگاه .

 مدیریت شکایات بیماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستی و بازدید از بخشهای مختلف بیمارستان .

 ارزشیابی ماهیانه و سالیانه نیروهای تحت پوشش .

 هماهنگی با مترون بیمارستان در بخشهای درمانی و واحدهای مربوطه .

 هماهنگی و پیگیری در جهت تقاضای اموال پلاکی ، مصرفی و تعمیرات دستگاهها و رفع نواقص دستگاههای بخشهای مربوطه .

 نظارت بر کیفیت و حسن اجرای بهداشت و نظافت بیمارستان .

 پیگیری امور رفاهی پرسنل تحت امر .

 پیگیری جهت تهیه لیست پرداختهای پرسنلی و پرداخت به موقع .

 پیگیری جهت رضایتمندی بیمار ، مددجو ، همکاران و خانواده تحت امر .

 نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف سطوح مختلف کارکنان تحت امر .

 نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی .

 صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها .

 سازمان دهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی .

 صدور دستورالعملها و ظوابط مربوطه و نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوطه

 شرکت در سمینارها ، کمیسیونها و تهیه گزارش جهت ارائه به مقام مافوق .

 مظالعه و بررسی در زمینه ساعات کار کارکنان و تهیه طرح تعیین ساعات کار بر اساس نوع و کمیت فعالیت و نظارت بر اجرای طرحهای تهیه شده و جاری در واحدها .

 جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستان از نظر ساختمان و تجهیزات .....

 مطالعه و بررسی در مورد وسایل و لوازم و مصرفی ، غذایی و دارویی و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان و تهیه و تنظیم طرحهای مربوط به خرید ، توزیع ، نگهداری و کنترل آنها به منظور استفاده صحیح از وسایل .

 برنامه ریزی طرحهای بیمارستانی کوتاه و دراز مدت بیمارستان به منظور ایجاد سهولت در پذیرش بیماران .

 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق .