نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی پرسنل واحد تجهیزات پزشکی بیمارستان امام خمینی (ره) شهرسان خمین

مسئول واحد: مهندس فاطمه فراهانی 
سمت: کارشناس تجهیزات پزشکی
 
تلفن: 46332219- 086
 
 شرح وظایف
 
 1- همکاری و هماهنگی با مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه
     2- مدیریت واجرای امور مربوط به نگهداشت و تعمیرات تجهیزات پزشکی مطابق با ضوابط و آیین نامه های وزارت بهداشت و اداره کل تجهیزات پزشکی
     3- برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت کامل بر نصب و راه اندازی و آموزش تجهیزات پزشکی
     4- برنامه ریزی و اجرای آموزشهای دوره ای مدون با موضوع نحوه کار با دستگاه، ضوابط و مقررات مربوط به نگهداشت صحیح و نحوه گزارش حوادث ناگوار تجهیزات پزشکی جهت کاربران و نگهداری سوابق مربوطه  
     5- تهیه و اجرای برنامه های مدون جهت اجرای PM تجهیزات پزشکی و تشکیل و نگهداری سوابق مربوطه با هماهنگی مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه
     6- تهیه پروتکل و برنامه ریزی مناسب جهت اجرای کنترل کیفی و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی و تشکیل و نگهداری سوابق مربوطه
     7- برنامه ریزی و نظارت بر کنترل کیفی تجهیزات پزشکی مطابق ضوابط مربوطه و نظارت بر صحیح بودن برچسبهای الصاقی به تجهیزات پزشکی
     8- برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر تهیه قطعات یدکی دستگاهها
     9- نظارت بر اجرای انبارش صحیح مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه با هماهنگی ریاست مرکز درمانی
     10- تشکیل و به روزآوری شناسنامه تجهیزات پزشکی
     11- نظارت بر جابجایی وسایل و دستگاههای پزشکی در بخشهای مربوطه با هماهنگی ریاست مرکز درمانی
     12- نیاز سنجی، اولویت بندی و اعلام نیاز جهت تامین تجهیزات پزشکی مورد نیاز مرکز درمانی
     13- مستند سازی و تهیه منظم گزارشات فنی و اطلاعات و آمار مربوط به فرآیندهای تجهیزات پزشکی
     14- بررسی عملکرد کلیه تجهیزات فعال و غیرفعال و اقدام مقتضی درخصوص بکارگیری مجدد دستگاهها یا اعلام اسقاط آنها
     15- عضویت و مشارکت در کمیته های مربوط به کلیه امور تجهیزات پزشکی مرکز درمانی
     16- شرکت در همایشها، سمینارها، دوره های آموزشی و نمایشگاههای داخلی و خارجی
     17- ارائه گزارشات درخصوص کلیه فعالیتهای مربوطه بطور منظم به ریاست مرکز درمانی
     18- تهیه گزارش حوادث ناگوار مرتبط با تجهیزات پزشکی به اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه در فرمتهای تدوین شده مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه و نگهداری سوابق مربوطه
     19- نظارت بر تدوین و حسن اجرای قراردادهای کلیه امور مرتبط با تجهیزات پزشکی