نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نیروی انسانی

پزشک متخصص
پزشک عمومی
پزشک داروساز
پرستار
اتاق عمل
هوشبری
بهیار
کمک بهیار
فوق تخصص قلب ا نفر
فوق تخصص گوارش 1 نفر
جراح عمومی 2 نفر
ارتوپد 1 نفر
اورولوژ 1 نفر
رادیولوژی 1 نفر
پوست 1 نفر
بیهوشی 3نفر
داخلی 1 نفر
چشم 1 نفر
اعصاب وروان 2 نفر
گوش،حلق وبینی 1 نفر
اطفال 1 نفر
 
 
 
7 نفر
 
 
1 نفر
 
کاردان 1 نفر
 
کارشناس 142 نفر
 
کاردان 5 نفر
 
کارشناس 1نفر
 
کاردان 5 نفر
 
کارشناس 2 نفر
 
 
3 نفر
 
 
1 نفر