هجدهمین کنگره آسیایی داروسازی بالینی و نهمین همایش داروسازی بالینی ایران

هجدهمین کنگره آسیایی داروسازی بالینی و نهمین همایش داروسازی بالینی ایران

هجدهمین کنگره آسیایی داروسازی بالینی و نهمین همایش داروسازی بالینی ایران

برگزار کننده: انجمن متخصصین داروسازی بالینی ایران
زمان برگزاری: 30 خرداد الی 1 تیر 1397
ارسال خلاصه مقالات: 20 فروردین 1397
مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های رازی

جشنواره همزمان:
سومین جشنواره هنری تجویز و مصرف منطقی دارو

سایت همایش