هفدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران

هفدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران

هفدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران

برگزارکننده: انجمن علمی شنوایی شناسی ایران

زمان برگزاری: 5 الی 7 تیر 1397
ارسال خلاصه مقالات: 1 بهمن 1396
مکان برگزاری: تهران، هتل المپیک 

سایت همایش