کارگاه آموزشی اطفاع حریق در بیمارستان

کارگاه آموزشی اطفاع حریق در بیمارستان

کارگاه آموزشی اطفاع حریق در بیمارستان

به منظور ارتقاء سطح آگاهی کارکنان بیمارستان امام خمینی(ره) در ایمنی و آتش نشانی،کارگاه آموزش اطفاء حریق در محیطبیمارستان توسط پرسنل آتش نشانی برگزار شد.

شرکت کنندگان با مهارتهای ایمنی و اطفاع حریق و نحوه مواجهه با آن،انواع خاموش کننده ها و روش استفاده از آنها و نیز کاربرد کپسول های اطفاع حریق آشنا شدند.

آدرس کوتاه :