بهبود کیفیت

 آزاده گودرزی

مسئول واحد بهبود کیفیت

شماره تماس:  46332211 داخلی:279

شرح وظایف:

 • هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیتهای بهبود کیفیت در بیمارستان

 • شناسایی مشکلات و فرصت های جاری و تدوین برنامه های بهبود کیفیت

 • تدوین سیستم ها و فرایند های بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده

 • تدوین شاخص های مهم عملکردی اختصاصی،قابل اندازه گیری ،قابل دستیابی و زمان دار جهت فرایند های مختلف بیمارستان

 • پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت، داده ها، اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها

 • نظارت بر تدوین مستندات مربوط به اعتبار بخشی ملی

 • پیگیری و هماهنگی پیاده سازی استانداردهای اعتبار بخشی در بخش ها و واحدهای مختلف بیمارستان

 • تدوین برنامه عملیاتی سالیانه پیشبرد هماهنگ و یکپارچه برنامه های بهبود کیفیت، ارتقای ایمنی بیمار در راستای الگوی اعتباربخشی

 • ایجاد نظام جامع مدیریت خطر بیمارستان

 • ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی در بیمارستان

 • هماهنگی در اجرای راهنماهای طبابت بالینی در سطح واحد ها وبخش های مختلف بیمارستان

 • ارزیابی عملکرد بیمارستان با رویکرد بهبود مستمر کیفیت

 • پیگیری برگزاری کمیته های بیمارستانی و رهگیری اجرای مصوبات