بهداشت محیط

علی زارعی

تحصیلات: کارشناس بهداشت محیط

شماره تماس:

ایمیل:


شرح وظایف:

- تدوین برنامه های مختلف بهداشت محیط بیمارستان

- تهیه و ابلاغ دستورالعمل های اجرایی بهداشت محیط

- شرکت و همکاری در کمیته عفونت های بیمارستانی و پیگیری مصوبات بهداشت محیط و بهسازی محیط بیمارستان

- کنترل و نظارت برآب، فاضلاب، بهداشت موادغذایی

- نظارت بر امور بهسازی محیط بیمارستان

- نظارت بر بهره برداری و نگهداری از صحیح از سیستم تأسیسات (تهویه سرمایش و گرمایش بیمارستان)

- رعایت ضوابط بهداشت محیط درمانگاه رادیولوژی، رادیوتراپی . رادیوسکوپی بیمارستان

- نظارت بر نمونه برداری های میکروبی و شیمیایی و کشت نمونه ها و...

- سم پاشی محیط بیمارستان به صورت دوره ای