بیانیه رسالت کتابخانه بیمارستان امام خمینی (ره) خمین:

بیانیه رسالت کتابخانه بیمارستان امام خمینی (ره) خمین اهداف، چشم انداز و خدمات کتابخانه و اطلاع

رسانی پزشکی را به کاربران و ذینفعان اطلاع رسانی می کند. این بیانیه شامل معیارهای زیر است:

الف- بیانیه رسالت بیانگر اهداف کلان و چشم انداز کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی خمین  است؛

ب- بیانیه رسالت با همکاری کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی خمین  ، مدیریت کتابخانه، مدیران بیمارستان، کتابداران و سایر کارکنان و ذینفعان تدوین میشود؛

پ- بیانیه رسالت بیانگر نیازهای کاربران است.

 

کتابخانه بیمارستان مطابق با رسالت کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی خمین  مأموریت دارد تا نسبت به فراهم سازی خدمات کتابخانه و اطلاع رسانی پزشکی برای کاربران اقدام نماید. خدمات کتابخانه و اطلاع رسانی پزشکی می تواند به طور مؤثر و کارآمد نیازهای اطلاعاتی کاربران خود را پاسخگو باشد. این خدمات زمینه و تمهیدات لازم برای تهیه، ذخیره و اشاعه اطلاعات علمی موردنیاز کاربران را فراهم میآورد تا بدینوسیله موجبات ارتقاء سطح مراقبت از بیمار و سالمت جامعه فراهم گردد.