واحد توسعه تحقیقات در طبقه ی دوم ساختمان معاونت آموزشی قرار دارد.