نمایشگر یک مطلب

 

 

ساعات ملاقات   
نام بخش  ساعت پذیرش بیمار ساعت ملاقات تلفن داخلی
داخلی مردان 24 ساعته  14 الی15:30 232
داخلی زنان  24 ساعته 14 الی15:30 232
آی سی یو(ICU) 24 ساعته   15:15 الی15:30 262
سی سی یو(CCU) 24 ساعته 15 الی15:30 222
جراحی 24 ساعته 14 الی15:30 232