واحد فناوری اطلاعات

 محمد نجفی

تحصیلات: مهندسی کامپیوتر ( نرم افزار )

شماره تماس:46332217 – داخلی 226

یزدان صیادی

تحصیلات: مهندسی کامپیوتر ( نرم افزار )

شماره تماس: 46332217 – داخلی 226

شرح وظایف:

پیگیری امور مربوط به فن آوری اطلاعات بیمارستان از طریق ارتباط با واحدهای ذیربط در دانشکده

 انجام کارشناسی لازم در خصوص امور رایانه ای و ارائه نتایج حاصله به کمیته خرید و مدیریت بیمارستان

 اعلام نیاز قطعات کامپیوترهای موجود دربیمارستان

 پیگیری مشکلا ت مربوط به شبکه کامپیوتر بیمارستان

 نظارت و تایید خرید قطعات رایانه ای

 نظارت بر نحوه ورود و خروج کامپیوترهای بیمارستان

 پیگیری و کارشناسی لازم در خصوص نصب نرم افزارهای مورد نیاز بیمارستان

 ایجاد هماهنگی متقابل بین واحدهای تحت سرپرستی

 حضور فعال در جلسات مربوط به فعالیتهای فن آوری اطلاعات و سایر جلسات مورد نظر مدیریت بیمارستان

 نظارت برآموزش های ارائه شده از طرف شرکت پیمانکار و گزارش اشکالهای احتمالی به کارشناس مسئول آموزش

 نظارت بر فعالیتهای شرکت پیمانکار در زمان سرویس های دوره ای و تحویل گرفتن قطعات داغی

 تهیه آمارهای مورد نیاز و ارائه به مسئولین ذیربط