ماموریت کتابخانه بیمارستان

در تدوین مأموریت کتابخانه بیمارستان  به موارد زیر توجه شده است:

الف- بیانیه مأموریت چشم انداز کتابخانه و خدمات اطلاع رسانی را به طور واضح مشخص کرده است؛

ب- مأموریت در همکاری با مدیریت کتابخانه، کارکنان و کاربران تدوین شده و توسعه یافته است ؛

پ- مأموریت در ارتباط با تمامی کارکنان کتابخانه و کاربران است و به طور منظم بررسی میشود؛

ت- مأموریت دربرگیرنده نیازهای کاربران است.

چشم انداز و مأموریت کتابخانه مطابق با اهداف کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی خمین تدوین شده و بر اساس ارزیابی های دقیق و با در نظر گرفتن نیازهای جاری و پیش بینی شده سازمانی توسعه و بازنگری شده است.