مددکاری

مرضیه شاه محمدی

تحصیلات: 

شماره تماس: 46332211 داخلی 231

 

شرح وظایف:

- پیگیری امور بیماران بلاصاحب

- پیگیری امور بیماران در زمینه مشکلات مالی آنها

- مراجعه روزانه به بخش های بیمارستان با هدف موردیابی

- ارائه خدمات مشاوره ای به بیماران یا خانواده آنها

- ارائه راهنمایی های لازم به بیماران

- بررسی وضعیت بیمه بیماران و در صورت نیاز، حل مشکلات بیمه ای بیماران