چشم انداز خدمات کتابخانه

چشم انداز خدمات کتابخانه و اطلاع رسانی پزشکی ، بر توسعه خدمات و برنامه های آینده بر حسب تغییرات نیازها و محیط تمرکز دارد. در تدوین چشم انداز به موارد زیر توجه می شود:

الف- در چارچوب سازمان و زمان

ب- ترسیم استانداردی از برتریها و شایستگی ها

پ- آینده نگری؛  

ت- حرکت راهبردی؛  

ث- بر خدمات و فناوری تأکید دارد؛

ج- روشن و قابل فهم ؛

چ- همکاری و تعاون را میسر می سازد؛