کارگاه آموزشی اطفاع حریق در بیمارستان

کارگاه آموزشی اطفاع حریق در بیمارستان


کارگاه آموزشی اطفاع حریق در بیمارستان

کارگاه آموزشی اطفاع حریق در بیمارستان

به منظور ارتقاء سطح آگاهی کارکنان بیمارستان امام خمینی(ره) در ایمنی و آتش نشانی،کارگاه آموزش اطفاء حریق در محیطبیمارستان توسط پرسنل آتش نشانی برگزار شد.

شرکت کنندگان با مهارتهای ایمنی و اطفاع حریق و نحوه مواجهه با آن،انواع خاموش کننده ها و روش استفاده از آنها و نیز کاربرد کپسول های اطفاع حریق آشنا شدند.

آدرس کوتاه :