کلینیک تخصصی امام رضا (ع) خمین

کلینیک تخصصی امام رضا (ع) خمین


کلینیک تخصصی امام رضا (ع) خمین

کلینیک تخصصی امام رضا (ع) خمین
کلینیک تخصصی امام رضا (ع) خمین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه صبح درمانگاه تخصصی بیمارستان امام خمینی (ره) - خمین

ایام هفته

 

متخصص زنان

متخصص داخلی

متخصص چشم

متخصص گوش ،حلق و بینی

متخصص اطفال

متخصص گوارش

متخصص قلب

متخصص جراحی

طب فیزیک

سونوگرافی

متخصص مغز و اعصاب

متخصص پوست

ارتوپدی

دیابت

شنبه

دکتر

مستوفی زاده

دکتر وارسته

دکتر موسوی

دکتر ناطقی

----

----

دکتر کریمی

----

دکتر حسینی

----

----

----

----

دکتر شمسی

یکشنبه

دکترمقصودی

دکتر خالدی

دکتر عرفانی

دکتر موسوی

دکتر هاشمی

دکتر نظری

----

دکتر کریمی

دکتر نظری

دکتر حسینی

----

دکتر عظیمی

دکتر دانشمند

----

دکتر شمسی

دوشنبه

دکتر عیسایی

دکتر وارسته

دکتر موسوی

دکتر هاشمی

----

----

دکتر مشهدی

----

دکتر حسینی

----

----

دکتر دانشمند

----

دکتر شمسی

سه شنبه

----

دکتر عرفانی

دکتر رضائیان

دکتر ناطقی

دکتر نظری

دکتر عطایی

دکتر کریمی

دکتر نظری

----

----

دکتر عظیمی

دکتر دانشمند

دکتر خازن چین

دکتر شمسی

چهارشنبه

دکترمقصودی

دکتر خالدی

دکتر وارسته

دکتر رضائیان

----

----

----

دکتر مشهدی

----

----

----

----

----

----

دکتر شمسی

پنج شنبه

----

دکتر عرفانی

----

----

دکتر فاضلیان

----

-----

----

----

سونوگرافی

----

----

دکتر خازن چین

دکتر شمسی

 

 

برنامه عصر درمانگاه تخصصی بیمارستان امام خمینی (ره) - خمین

ایام هفته

 

متخصص زنان

متخصص داخلی

متخصص چشم

متخصص گوش ،حلق و بینی

متخصص اطفال

متخصص گوارش

متخصص قلب

متخصص جراحی

اعصاب و روان

سونوگرافی

متخصص مغز و اعصاب

کلیه و مجاری ادراری

متخصص پوست

ارتوپدی

شنبه

----

دکتر وارسته

----

----

----

----

دکتر کریمی

----

----

سونوگرافی

----

----

----

----

یکشنبه

----

----

----

----

----

دکتر عطایی

دکتر کریمی

----

----

سونوگرافی

----

----

دکتر دانشمند

----

دوشنبه

----

----

----

----

----

دکتر عطایی

----

دکتر فاضل

دکتر صفایی

سونوگرافی

----

دکتر وتر

دکتر دانشمند

----

سه شنبه

----

----

----

----

----

دکتر عطایی

دکتر کریمی

----

دکتر صفایی

سونوگرافی

----

دکتر وتر

دکتر دانشمند

----

چهارشنبه

----

دکتر وارسته

----

----

----

----

----

دکتر فاضل

دکتر صفایی

سونوگرافی

----

----

----

----

پنج شنبه

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

 

 

آدرس کوتاه :